Návštěvná řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD CENTRA pasáže U purkmistra

 

Vážení návštěvníci, pasáž U purkmistra je obchodně-společenským střediskem, jehož cílem je Vám poskytnout možnost pohodlného nákupu a zábavy. Abyste se u nás cítili příjemně a spokojeně, stanovili jsme určitá pravidla chování. Níže uvedené body platí pro prostory obchodního centra a přilehlé prostory:

 

a) Je zakázáno jakékoliv jednání, které je v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.

b) Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a kouření mimo vyhrazená místa.

c) Je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a omamných, či návykových látek - též jejich vnášení a distribuce.

d) Je zakázán vstup volně pobíhajících zvířat, pes musí mít vždy vodítko a náhubek.

e) Je zakázáno přivazovat zvířata k vybavení centra.

f) Je zakázáno parkování jízdních kol vyjma míst k tomu určených.

g) Je zakázán vstup s jedovatými, znečisťujícími, zapáchajícími, nebo nebezpečnými látkami. Používání otevřeného ohně není povoleno.

h) Je zakázáno umisťovat, bez povolení správy centra, letáky a samolepky na svislé či vodorovné konstrukce a povrchy.

i) Je zakázáno provozování hlasité hudby, zpěvu nebo vystoupení bez souhlasu správy centra.

j) Je zakázán vstup osob zapáchajících, nevhodně oblečených, s viditelnými jevy nakažlivé choroby.

k) Je zakázáno fotografování a filmování v obchodním centru bez souhlasu Správy centra.

l) Je zakázáno vstupovat do centra se střelnými, i jinými zbraněmi nebo podobnými předměty s výjimkou státních a komunálních policejních složek.

m) Je zakázáno bezdůvodně vstupovat do přístupových chodeb i na úniková schodiště.

n) Je zakázán vjezd vozidly a motocykly na dvůr vyjma parkování vozidel povolených Správou centra.

o) Je zakázána jízda na kole - jízdní kolo musí být vedeno, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech atp.

p) Je zakázáno shromáždění osob nepovolené správou centra.

q) Sezení je povolené jen na k tomu vyhrazených lavičkách. Ležení na těchto lavičkách je zakázáno.

r) Obtěžování návštěvníků, žebrání nebo zbytečné pobývání v prostorách centra není dovoleno.

s) Není povoleno provozování jakékoli propagační, či výdělečné činnosti bez souhlasu Správy centra.

t) Jakákoli manipulace s majetkem obchodního centra nebo nájemců bez jejich souhlasu není povolena.

u) Svévolné znečišťování, poškozování nebo zneužívání zařízení centra a společných prostor, bude stíháno dle přestupkového zákona a bude požadována náhrada škody. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním uvedených pravidel, jakož i pokynů Správy centra nenese centrum odpovědnost. Správa centra nebo jím delegovaná bezpečnostní služba mají právo kontrolovat dodržování tohoto řádu a dalších předpisů platících v centru a jejich dodržování vymáhat. Zejména mají právo vyzvat návštěvníka, který porušuje pravidla tohoto návštěvního řádu, aby se Správě centra nebo jím pověřené bezpečnostní službě  identifikoval dokladem totožnosti, případně jiným průkazným dokladem.Správa centra, nebo jím delegovaná bezpečnostní služba, mají právo zakázat přístup komukoliv, a vykázat z prostor obchodního centra a přilehlých pozemků kohokoliv, kdo poruší výše uvedená pravidla návštěvního řádu. Po výzvě k opuštění centra, Správou centra nebo jím pověřenými pracovníky, může být další pobývání v prostoru centra trestně stíháno.

 

v) Pokud návštěvník poruší kteroukoli povinnost a/nebo kterýkoli zákaz uvedený v tomto návštěvního řádu, je Správa centra, nebo jím delegovaná bezpečnostní služba, oprávněna požadovat po návštěvníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tuto částku je povinen uhradit návštěvník centra na výzvu Správy centra. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Správy centra domáhat se náhrady škody v plné výši včetně částky přesahující smluvní pokutu.

Uživatel Centra svým vstupem do Centra vyjadřuje výslovný souhlas s výše uvedeným ujednáním o smluvní pokutě a taktéž vyjadřuje svůj souhlas s tímto návštěvním řádem.

w) Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2016

v Sušici dne 31.8.2016

 

Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených pravidel v pasáži U purkmistra, nám. Svobody 36, 34201 Sušice. Správa centra: Petr Tříska, tel: 777 338 552

Chovejte se k této nemovité kulturní památce tak jako by byla ve Vašem vlastnictví. Za majitele děkují Petr Tříska a Petr Kubal